انجمن مهندسی صوتیات ایران- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به‌منظور گسترش، پیشبرد، ارتقای علمی و پرورش نیروهای متخصص در زمینه صوتیات با ایجاد و بهبود زیرساختهای آموزشی- پژوهشی مبتنی بر فرهنگ پارسی- اسلامی، انجمن مهندسی صوتیّات ایران در سال 1390 تأسیس گردید. انجمن، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری فعالیت می‌کند و برای نیل به اهداف فوق فعالیت‌های ذیل را در دستورکار قرار داده است: 
- انجام تحقیقهای علمی و فناورانه در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای در زمینه صوتیّات فعالیت دارند، 
- همکاری با بخشها و مراکز اجرایی، علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح‌ها، 
- ترغیب و حمایت از پژوهشگران در جهت اهداف انجمن، - ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و نظارتی، 
- تهیه، تدوین و تأیید استانداردهای ملی در زمینهی صوتیات، 
- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،
 - انتشارات علمی در فضای حقیقی و چندرسانهای و
 - سایر فعالیت‌های مرتبط با اهداف انجمن.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی صوتیات ایران:
http://aesi.ir/find.php?item=1.56.26.fa
برگشت به اصل مطلب