انجمن علوم صوتی ایران- ساختار انجمن
کمیته‌های تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن مهندسی صوتیات ایران علاوه بر ساختارهای معمول، دارای کمیته‌های تخصصی نیز می‌باشد که در سال 1391 مجموعاً 24 جلسه، 154 نفر جلسه و 83 مصوبه داشته‌اند. در جدول4 عناوین مربوط به کمیته‌های فعال انجمن به همراه توضیح مربوط به شاخه تخصصی آن، ارائه گردیده است.

کمیته

عنوان لاتین کمیته

توضیحات مربوط به عنوان تخصصی کمیته

تیکه‌نگاری صوتی زیرآب Underwater Acoustic Tomography پایش محیط‌های آبی (اقیانوس، دریا، رودخانه و غیره) با استفاده از امواج صوتی

جوّ صوتیّات

Atmospheric Acoustics

سازوکار انتشار امواج صوتی در جوّ کره ارض

آوصوتیّات

Hydroacoustics

انتشار امواج صوتی در آب، عوامل مؤثر و ....

زمین‌صوتیّات

Geoacoustics

انتشار امواج صوتی در زمین و بررسی امواج لرزهصوتی، عوامل و ...

صوتیّات برون زمینی

بررسی سازوکار صدای برون‌زمینی

آوافیزیک

Sonophysics

اندرکنش حباب و صدا، گرماصوتیّات و ...

آواشیمی

Sonochemistry

اثر صدا بر واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی

ریاضی صوتیّات

Mathematical Acoustics

روش‌ها تحلیل‌های نوین ریاضی در زمینه ‌امواج صوتی

سازه صوتیّات

Structural Acoustics

سازوکار اندرکنش سازه و امواج صدا

جذب‌ صوت

Acoustic Absorptions

بررسی سازوکارهای جذب صدا و یا کاهش آن

زیستصوتیّات

Bioacoustics

اثر امواج صوتی بر بافت‌های زنده

روان‌صوتیّات

Psycoacoustics

بررسی اثرات امواج صوتی بر روان انسان

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم صوتی ایران:
http://aesi.ir/find-1.58.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب