انجمن مهندسی صوتیات ایران- اخبار پایگاه
خبرنامه بهار 1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها
خبرنامه بهار 1393
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی صوتیات ایران:
http://aesi.ir/find.php?item=1.61.37.fa
برگشت به اصل مطلب