آشنایی با انجمن

 تعداد اعضاء

در حال حاضر انجمن مهندسی صوتیات ایران قریب به 100 عضو پیوسته و 3 عضو حقوقی دارد که در آینده‌ای نزدیک نیز با تشکیل شاخه‌های دانشجویی تعداد اعضای دانشجویی قابل توجهی جذب خواهد نمود.

 

کمیته‌های تخصصی

انجمن مهندسی صوتیات ایران علاوه بر ساختارهای معمول، دارای کمیته‌های تخصصی نیز می‌باشد که در سال 1391 مجموعاً 24 جلسه، 154 نفر جلسه و 83 مصوبه داشته‌اند. در جدول4 عناوین مربوط به کمیته‌های فعال انجمن به همراه توضیح مربوط به شاخه تخصصی آن، ارائه گردیده است.


جدول4 کمیته‌های تخصصی انجمن مهندسی صوتیّات ایران.

ردیف

کمیته

عنوان لاتین کمیته

توضیحات مربوط به عنوان تخصصی کمیته

1

جوّ صوتیّات

Atmospheric Acoustics

سازوکار انتشار امواج صوتی در جوّ کره ارض

2

آوصوتیّات

Hydroacoustics

انتشار امواج صوتی در آب، عوامل مؤثر و ....

3

زمین‌صوتیّات

Geoacoustics

انتشار امواج صوتی در زمین و بررسی امواج لرزهصوتی، عوامل و ...

4

صوتیّات برون زمینی


بررسی سازوکار صدای برون‌زمینی

5

آوافیزیک

Sonophysics

اندرکنش حباب و صدا، گرماصوتیّات و ...

6

آواشیمی

Sonochemistry

اثر صدا بر واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی

7

ریاضی صوتیّات

Mathematical Acoustics

روش‌ها تحلیل‌های نوین ریاضی در زمینه ‌امواج صوتی

8

سازه صوتیّات

Structural Acoustics

سازوکار اندرکنش سازه و امواج صدا

9

جذب‌ صوت

Acoustic Absorptions

بررسی سازوکارهای جذب صدا و یا کاهش آن

10

زیستصوتیّات

Bioacoustics

اثر امواج صوتی بر بافت‌های زنده

11

روان‌صوتیّات

Psycoacoustics

بررسی اثرات امواج صوتی بر روان انسان


چالش‌ها و مسائل مبتلا به کشور در حوزه تخصصی انجمن
در گذشته ایران ید طولایی در علوم صوتی از قبیل موسیقی و معماری داشته که نمود آن در تاریخ ادبیات فارسی، منظومات، منثورات، تدوین موسیقی، مساجد و تالارها، قرائت قرآن، مزامیر و دعاها مشهود است. بهرغم قدمت صوتیات در ایران و گسترش عرصههایش در جهان، شاهد پیشرفت چشمگیری در این زمینه در داخل کشور نبوده‌ایم، اما در یک دهه اخیر با توجه به درک اهمیت صوتیات توسط جامعه علمی کشور، پیش‌برد و توسعه این علم روند رو به رشدی به خود گرفته است. لذا، ضروری به نظر میرسد که با رفع موانع و چالش‌های پیش‌رو، گام مؤثری در بهبود و ارتقاع علمی کشور در این حوزه برداشته شود.
از لحاظ محتوای بسامدی امواج صدایی به سه دسته‌ی فروصدا ، صدا  و فراصدا  تقسیم می‌شوند. امواج بین 20 هرتز تا 20 ک